σεμινάρια barista Things To Know Before You Buy

Αποτελεσματική συνεργασία με συναδέλφους και προϊσταμένους

Άριστη γνώση, ΕΛΠ, ΦΠΑ, φορολογία εισοδήματος, φορολογία κεφαλαίου και εργατικών θεμάτων

Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ειδική αγωγή

Ενημέρωση χρήσης World wide web cookies Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies:

Provide correct and insightful info to the customer with regard to menu products, beverages and be Professional-active in product sales

Potent software/complex and spending plan management capabilities, preparing, reporting, checking and analysis abilities; preceding working experience in conducting surveys and investigation is effective.

Minimal a person-yr Specialist working experience in giving supporting providers to susceptible people, which includes refugee inhabitants and specifically small children and ladies;

Potent initiative and self-determined, with a robust determination to teamwork and humanitarian concepts

The Bartender/Barista is responsible for planning and delivering beverages for the friends in A fast, economical, friendly and Qualified method. Other obligations get more info include maintaining a cleanse bar area, processing payments, and trying to keep track in the stock from the bar.

Practical knowledge in software layout, implementation, and checking and analysis, consistent with the demands and troubles of donor and agreement management plus the implications for programme administration.

Great comprehension of displacement issues of both internally displaced and refugees and linked international criteria/frameworks;

Θα επικοινωνήσουμε στο προσεχές διάστημα μόνο με όσους επιλεγούν για συνέντευξη.

Proactive, capable to operate efficiently under pressure and to come up with rational decisions when faced with hard circumstances

All resumes might be handled with discretion. Only individuals who have the above-outlined requirements will qualify for an job interview and be contacted in due time.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “σεμινάρια barista Things To Know Before You Buy”

Leave a Reply

Gravatar